Araç Satışı İçin Vekaletname

(Araç özellikleri yazılacak... ) aracımı ("Dilediğine" ibaresi ya da belirli bir kişiye satılacaksa kişinin adı soyadı) dilediği bedel ve şartlarla, kati veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satmaya, satış bedellerini almaya, satış senet veya sözleşmelerini imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye, düzeltme beyannamesi tanzim ve imzaya, mülkiyeti muhafazalı satışlarda TÜRKİYE CUMHURİYETİ … … NOTERLİĞİ

Fikri ve Sınai Haklar icin Vekaletname

Halen yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girebilecek  tüm FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI İLE İLGİLİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN;  adım(ız)a patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarımların tescil ettirilmesi ve yenilenmesi, müracaatlarımıza olabilecek itirazlara karşı savunmanın yapılması, iltibas teşkil edecek patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım v.b. tescil taleplerine

Tapu işlemlerin takibi için çıkarılacak olan vekaletname

Taşınmaz mal satın almak için, şahsım adına hareketle: Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilindeki dilediği yer ve mevkilerden, arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti üzerinden dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda, dilediği özel ve tüzel kişilerden hisseli, hissesiz taşınmaz malların üzerinde mevcut her türlü tahdit ve takyitleri ile birlikte satın

Boşanma davaları ve Aile Mahkemesi davaları için örnek vekaletname

Eşim … kızı/oğlu  … doğumlu … …’ ya karşı açtığım veya açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum

Genel Vekaletname Örneği

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya,gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve