Taşınmaz Hukuku ve Kira İlişkileri

a

KİRA İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ALACAĞIN TAHSİLİ

Kira Sözleşmelerinde, vatandaşların yaşadığı en büyük problem sağlıklı bir kira sözleşmesinin oluşturulamamasıdır. Bunun en önemli sebeplerinden biri kanunların sürekli değişmesidir. Ülkemizde genellikle kira sözleşmeleri, kırtasiyelerden alınan hazır sözleşme metinleri…

TAŞINMAZ VE TAŞINIRLARDAN DOĞAN DAVALAR

Taşınmazlardan doğan ve alınamayan hakların ve yine taşınmazlara yapılan haksız müdahalelerin ortadan kaldırılması hukuk mücadelesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle ev-arsa-arazi-tarla vb. taşınmazlardan doğan hak kayıpları için dava yoluna gidilmektedir…

a
a

İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN VE DİĞER SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI

ünümüzde büyük inşaat şirketleri genel olarak arsa satın alıp inşaat yapmaktansa, arsa maliklerine ulaşıp “Arsa Payı Karşılığı” inşaat yapmayı daha cazip bulmaktadırlar. Bu nedenle de arsa sahiplerini bir araya getirip tevhit işlemleri yapmakta ve daha sonrasında…

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanabilecek davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Çabukuoğlu Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu Av. Mehmet Münir Çabukoğlu…

a
a

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Amacı, ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almaktır. Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu Av. Mehmet Münir Çabukoğlu…

GAYRİMENKUL ALIM VE SATIMI HUSUSUNDA İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ, GEREKLİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI

Gayrimenkul alım ve satımı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekli sözleşmelerin hazırlanması. Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu Av. Mehmet Münir Çabukoğlu…

a
a

İNTİFA, SÜKNA VE ŞUFA GİBİ SINIRLI AYNI HAKLARIN KURULMASI, SONA ERDİRİLMESİ GİBİ İŞLEMLERİN YAPILMASI

Taşınmaz hukuk davalarınız için Çabukoğlu  Antalya Avukat Hukuk Bürosuna gelebilirsiniz. Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu Av. Mehmet Münir Çabukoğlu…

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI

Malikin malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı, malın iadesini talep ettiği davadır. Zilyetliği elde edilmek istenen mal bir taşınır ise; dava sonunda alınacak ilamın icra edilmesi…

a
a

EL ATMANIN ÖNLENMESİ -MÜDAHALENİN MEN’İ DAVASI

Malikin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan davadır. Malike mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu el atmaya karşı kendisini koruma imkânı verir…

ECRİMİSİL DAVASI

Taşınmazın, 3.kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak açılan tazminat davasıdır…

a
a

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI, İZALE-İ ŞUYU

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına…

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

Tapu kaydının tesis ve sonradan değişme nedenlerinin sağlıklı olmaması, kanuna aykırılık taşıyan tapu kayıtları nedeniyle tapu kayıtlarının mülkiyet, coğrafi durum ve ölçü durumlarının yeniden düzeltilmesi, iptali ve yeni tescili istemiyle açılan davalardır…

a
a

KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR

Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, ana gayrimenkulün yönetilmesiyle ilgili uyuşmazlıklar, Müdahalenin men’i, Kat Malikleri Genel Kurul kararların iptali gibi Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir…