Kooperatif Ortaklıklarında Ortağın Ölümü Ve Ortaklığın Devri

Kooperatifler Kanunu 14. Maddesi:

“Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.

Ana sözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir.

Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması hâlinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.” Şeklinde açıklamaktadır.

Kooperatifler Kanununun 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre; ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Yani, ölüm hali ortaklığın sona ermesine neden olur.

Ölüm ortaklığı sona erdirmekle beraber, ana sözleşmeye aksine kural getirilirse, ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir.

Yapı kooperatiflerine ilişkin 1992 değişikliklerini içeren tip ana sözleşmenin 16/1 maddesine göre; ferdi ilişkiye geçilmeden önce ölen ortağın yasal mirasçılarının 3 ay içinde temsilci atayarak kooperatife bildirmeleri halinde, ortaklık hak ve yükümlülükleri yasal mirasçıları lehine devam eder.

Kooperatifler Kanunu’nun 14. maddesinin 2. fıkrasına göre de ortağın mirasçılarının temsilci atamamaları veya ortaklığa devam etmek istememeleri halinde ölen ortağın alacak ve borçları ana sözleşmenin 15’inci maddesi hükümlerine göre tasfiye edilir.

Kooperatifler Kanununun 14. Maddesinin 3. fıkrasında ortaklığın devri hususu düzenlenmiştir. Bu fıkrada, ortaklığın devir edilebileceği ve yönetim kurulunun, ortaklığı devir alan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul edebileceğini hükme bağlamıştır.

Ortaklığın Devir Şekli

Ortaklığın devir şekli Kooperatifler Kanunu’nda gösterilmemiştir. Ancak, pay devri alacağın temliki yolu ile yapılmaktadır ki, bu devrin yazılı olması gerekmektedir. (BK. Madde 163). Eğer ortak pay yönünden borçlu ise, borcun nakli hükümleri uygulanır (BK. Madde 173 vd.). Ancak, pay devri için resmi şekle gerek yoktur. Her ne kadar yapı kooperatifinde, ortakları Taşınmaz mal sahibi yapmak amacı olsa bile, pay devri bir satış vaadi değildir. Bu nedenle, adî yazılı devir geçerlidir. Ancak, Yargıtay bu işlemi satış olarak kabul etmekte ve payın değerine göre, ispat hususunda yazılı delil aramaktadır.

Ortaklığın devrini, kooperatif yönetim kurulu acaba kabule zorunlu mudur?

Yasanın 14/3’üncü maddesine göre koşulları varsa yönetim kurulunun takdir yetkisi yoktur ve ortaklığı devir alanı, ortaklar kabule zorundadır. Eğer, kooperatif devir hususunu kabul etmez ise, ortak olmak isteyen dava açabilir ve Mahkeme Kararı ile ortaklığının tanınmasını isteyebilir.

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz