Hükümsüz Kat Malikleri Kararında Muhalefet Şerhinin Önemi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesinde, kat malikleri kurulunun yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içerisinde, önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine veya toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulunun her zaman toplanabileceği hükme bağlanmış; dava konusu ana taşınmaza ait yönetim planının 12. maddesinde ise kat malikleri kurulunun her yılın Ocak ayında toplanacağı, 14. maddesi gereğince de önemli bir sebebin çıkması halinde yönetici veya denetçinin yahut kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine kat malikleri kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılabileceği, toplantının sebebini bildiren bir taahhütlü mektup gönderilmesi veya çağrının imza karşılığı verilecek bir yazı karşılığında yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

Red kararı verilmişti

Kat maliklerinden biri, kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptalini istemiş ve Yerel Mahkemece genel kurul toplantılarında alınan kararların, usulüne uygun olarak duyurulduğu toplantıda alınan kararların yasaya uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yerel Mahkemenin bu kararı üzerine kararı temyiz eden Kat Malikinin talebi üzerine karar Yargıtay tarafından incelenmiş ve “Usulüne uygun bir duyuru bulunmamasına rağmen; toplantıya katılıp alınan kararlar da olumlu oy kullanan Kat Malikinin Türk Medeni Kanununun 2. Maddesinde yer alan “dürüstlük kuralı” gereğince; alınan kararlara karşı dava hakkı kabul edilmemelidir.” şeklinde belirtilmiştir. Daha açık bir ifade ile; Kat malikleri kurulu toplantı çağrısı, yasaya ve yönetim planı hükümlerine uygun olarak yapılmamış ise dahi, davacı toplantıya katılmış ve kararlar oybirliğiyle alınmış ise; kat maliklerinden hiçbirisi herhangi bir muhalefette de bulunmamış olduğundan Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi gereğince bu kararın iptali mümkün olmayacaktır.

Yargıtay’ın son kararı

Ancak;Kanunda ve yönetim planında belirtilen şekilde yapılmamış olan bir kat maliki kurulu toplantısında alınan kararların iptalini isteyen kişi, toplantıya katılmamış ise bu kararların iptalini isteme hakkı mevcuttur ve bu kararlar iptal edilmelidir. Yargıtay’ın son kararları bu yöndedir.

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz