İcra Hukuku

İcra Hukuku Avukatı

İcra hukuku, kişilerin herhangi bir hakkının borçludan alınmasında devlet gücünün kullanılmasını sağlar. Bir kişiye borç verdiğinizi ya da vadeli şekilde aracınızı sattığınızı düşünürsek borçlu sözleşme bedelini ödemediği takdirde ona karşı zor kullanamazsınız.

Ancak İcra hukuku hükümleri çerçevesinde borçluya karşı takip yapabilir, malların haczedilmesini ve satılmasını isteyebilir ve hatta şartları oluştuğunda borçlunun disiplin hapsi ile cezalandırılmasını talep edebilirsiniz. Alacakların tahsili amacıyla devlete başvuran kişi, bunu icra daireleri aracılığıyla yapar. İcra daireleri borçluya karşı işlemleri yürütmekle mükelleftir.

Bu süreçte yapılacak olan itirazlar ise İcra Mahkemelerinde görülür. İcra hukukunda süreler hayat önem taşır. Haciz, satış, ipotek gibi zamanında istenilmeyen bazı haklar kaybedilebilir. Ayrıca mal kaçırma yöntemleri karşısında deneyimli olmak faydalıdır. Bu nedenle icra hukuku kapsamında yapılacak işlemlerde avukat yardımı almak önerilmektedir.

İCRA HUKUKUNDA TAKİP YÖNTEMLERİ

Alacaklılar tüm yolları denemiş ve yeterli süre vermiş olmasına rağmen borçlu ödeme yapmamışsa, icra takibi başlatılmalıdır. Türk İcra Hukukunda 3 tür icra takibi bulunmaktadır.

İlamsız İcra Takibi: Borcun kaynağı ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı ya da mahkeme kararı yerine geçen bir belge olmadan da yapılabilen temel icra takip işlemidir. Borcun kaynağına dair belge olmasa da dahi ilamsız icra takibine başvurmak mümkündür. Kambiyo senetleri ve kira alacakları için yapılan takip de bu kapsamdadır.

• İlamlı İcra Takibi: Alacaklılar herhangi bir mahkemeden alacağın varlığına dair bir karar almış ise, bu karar ile birlikte doğrudan icra takibi başlatabilir. Örneğin, İş Mahkemesi tarafından işçiye verilen kıdem tazminatı ile ilgili, İş Mahkemesi’nin ilamı ile doğrudan icra takibi yoluna gidilebilmektedir. Taşınmazın tahliyesi ve çocuğun teslimi ilamları sonrasında yapılan takip de ilamlı takiptir.

• Rehinin Paraya Çevrilmesi İle Takip: Özel bir takip yolu olarak düzenlenmiştir. Kredi, ödünç, satış, borç sözleşmelerinde alacaklı bedeli garanti altına almak için rehin verilmesini isteyebilir. Borçlu tarafından taşınmaz rehini verilirse bu sicile işletilerek alacak garanti altına alınmış olur. Kanun, taşınır malların da rehin olarak verilmesini uygun görmüştür. Taşınır mallara özel bir sicil olmadığından rehin işlemi taşınırın alacaklıya verilmesi ile olur. Alacaklının arkadaşına borç olarak verdiği bedele karşılık olarak, ondan altın kol saatini istemesi buna örnektir. Bu durumda, alacaklı elindeki rehinli taşınırın satılmasını icra dairesinden isteyebilir.

İCRA HUKUKUNDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Her hukuk dalının kendisine özel kavramları bulunur. Borçlar hukukunda kusur, ceza hukukunda kast, aile hukukunda sadakat, iş hukukunda kıdem bunlara örnek olarak gösterilebilir. İcra hukukunda kavramlar oldukça önemlidir ve özellikle icra işlemlerine dair kavramların net şekilde bilinmesi gerekir. İyi bir icra avukatının aşağıdaki alanlarda uzman olması beklenir:

 • İlamlı Takip
 • Takibe İtiraz
 • İmzaya İtiraz
 • İtirazın İptali Davası
 • Zorunlu Takip Arkadaşlığı
 • İcra Hukukunda Adli Tatil
 • İcra Hukukunda Hak Düşürücü Süreler
 • Talik (Erteleme)
 • Konkordato ve İflas
 • İcra Hukukunda Tebligat
 • Şikayeti Gerektiren Sebepler
 • Haciz, Satış, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir
 • Tasarrufun İptali
 • İcra İnkar Tazminatı
 • İcra İflas Suçları ve Dava Zaman Aşımları

İCRA HUKUKUNDA DAVALAR

Borçlarını önceden belirlenen zamandan ödemeyen borçlulara karşı yapılacak son ve en etkili hamle icra takibi başlatmaktır. Çünkü borçlu, icra takibi ile birlikte devlet gücünü karşısında hisseder. Ancak yine de borcu ödememek için itiraz edenler, senetteki imzayı kabul etmeyenler ve borcu ödemeyi geciktirenler çıkacaktır.

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

İlamsız icra takibinde borçlunun takibe itiraz etmesi halinde icra takibi kanunen duracaktır. Bu durumda elinde İcra İflas Kanunu’nda sayılan belgelerden olan alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Mahkeme tarafından itirazın kaldırılmasından sonra icra takibine devam edilebilir. İtirazdan sonraki 6 ay içerisinde mahkemeden itirazın kaldırılması istenmez ise takibe devam etmek mümkün olmaz.

İTİRAZIN KALDIRILMASININ TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN ALACAKLININ ELİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELERİN OLMASI GEREKLİDİR:

• Altındaki imza borçlu tarafından kabul edilen bir adi senet
• Borçlunun imzasının noter tarafından onaylandığı noter senedi
• Resmi makamlar tarafından düzenlenen ilgili belgeler
• Bankalar gibi kredi kurumlarınca düzenlenen belgeler
• Borçlunun resmi makamlar önünde borcunu kabul etmesi
• Borcun ihtiyar heyeti tarafından onaylanması