Başkanlık Sistemiyle İlgili Düzenlemeler

Seçimin Ardından İlk Çıkarılan KHK İle Başkanlık Sistemiyle İlgili Düzenlemeler Yapıldı: 698 sayılı KHK ile •Birçok kanunda Başbakanlık, Bakanlar Kurulu gibi ibareler Cumhurbaşkanı; Bakanın teklifiyle Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurbaşkanınca; hakim, askeri hakim, Cumhuriyet Başsavcısı veya askeri savcılık ibaresi hakim veya Cumhuriyet Başsavcısı; Bakanlar Kurulu ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ibaresi Cumhurbaşkanı;

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş hayatının iki ana tarafı vardır; işverenler ve çalışanlar. Güvenli bir çalışma ortamı ise her iki tarafın da yararınadır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuki düzenlemeler de her ki tarafa güvenli bir çalışma hayatı tesis etmeyi amaçlar. Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuki düzenlemeler kaynağını anayasadan alır. Anayasa’da

Sigortacılıkta Tahkimin Niteliği

Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesine göre, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ("Birlik") nezdinde bir Sigorta Tahkim Komisyonu ("Komisyon") kurulmuştur. Komisyonun amacı, başlangıçta, "sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda faaliyet göstermek” şeklinde belirlenmişti. 6327 sayılı Kanun değişikliği

Arsa payı karşılığı inşaat yapım (Kat karşılığı inşaat sözleşmesi) sözleşmesinin şekil şartına uyulmadan yapılması durumunda ne olacak?

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinin tarafları; arsa sahibi ve yüklenicidir (çoğunlukla müteahhittir). Bu sözleşmeye sonradan daireyi müteahhitten veya arsa sahiplerinden satın almak isteyen 3. Kişilerin ortaya çıkması, ortaya farklı sorunlar da çıkarmaktadır. Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinin noterde ve resmi şekilde yapılması zorunludur. Fakat uygulamada en çok rastlanan

Kooperatif Ortaklıklarında Ortağın Ölümü Ve Ortaklığın Devri

Kooperatifler Kanunu 14. Maddesi: “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ana sözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir. Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması hâlinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.” Şeklinde açıklamaktadır. Kooperatifler Kanununun 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre; ortağın ölümü

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davaları

Evlilik birliğinden sarsılması, Medeni Kanun’un 166. maddesinde çerçevesi oldukça geniş bırakılan somut olaydan olaya değişebilir özellik gösteren geniş bir boşanma nedenidir. Türk Medeni Kanunu’nun Anılan 166. madde hükmüne göre; Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. (fıkra1) Yukarıdaki (birinci) fıkrada

Kredi Kartlarında Kefalet

Kredi kartlarına alınan kefalet yasa tarafından adi kefalet olarak görülmektedir. Daha açık bir anlatımla, kredi kartlarına müteselsil kefalet veya garanti vermek hukuken geçersizdir. Bu deyimlerle kredi sözleşmelerine verilecek şahsi güvencelerin adi kefalet hükmünde kabulü gerekecektir. Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesi son fıkrası hükmünde, kredi kart kullanımlarındaki kefaletin, Borçlar Kanunu’nda belirtilen

Evlilik İçerisinde Yaşatılan Duygusal Şiddete Manevi Tazminat

İstanbul'da iki yıl önce evlenmiş olan bir çift evliliklerinin ikinci ayında sorunlar yaşamaya başlamış ve koca eşine sık sık onu istemediğini, babasının evine gitmesini istediğini söylemeye başlamıştır. Kadın, eşinin sürekli kendisini bırakıp gittiğini sonrasında da hiç arayıp sormadığını ve eşinin kendisini sürekli olarak "Ben seni sevdiğimi sanmıştım ama evlendikten sonra
Kadının Kocası Yararına Kefaleti

Kadının Kocası Yararına Kefaleti

17 şubat1926 tarihli743 sayılı olup,1.1.2002 tarihine kadar yürürlükte kalan Türk Medeni kanununda kadının kocasına karşı korunması amaçlanmış ve 169.maddesi ile kadının kocası yararına kefaleti, teminat vermesi ve borçlanması hakimin iznine tabi kılınmıştır. Nitekim, anılan bu yasanın yürürlük süreci içinde, kadının kocasının yararına olan tasarrufları yönünden hakim izni aranmış ve yargı
Doğum Yapan Kadın İşçinin Hakları

Doğum Yapan Kadın İşçinin Hakları

Doğum yapan kadın işçilerin mevzuattan kaynaklı birçok hakkı bulunuyor olmasına rağmen; çoğu kadın bu haklarını bilmediği için haklarını kullanamıyor ya da talep etmediği için hakkını kaybediyor. Doğum yapan kadınların haklarını sizler için aşağıda sıraladık. 1- Doğum İzni: Çalışan kadınların doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptıktan sonra 8 hafta