Boşanma davaları ve Aile Mahkemesi davaları için örnek vekaletname

Boşanma davaları ve Aile Mahkemesi davaları için örnek vekaletname

Eşim … kızı/oğlu  … doğumlu … …’ ya karşı açtığım veya açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile gerekse benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı Türkiye Cumhuriyeti

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NOTERLİĞİ

YEVMİYE NO         :

TARİH                      :

 

VEKALETNAME

VEKALET VEREN                       :

TC KİMLİK NO                 :

BABA ADI                           :

ANA ADI                              :

ADRES                                 :

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL                                           :                                                         

İLÇE                                     :                                             

MAHALLE/KÖY                :                                                         

CİLT NO                              :

AİLE SIRA NO                   :

SIRA NO                              :

 

VEKİL OLAN                     :

TC KİMLİK NO                 :

BAĞLI OLDUĞU BARO :

BARO SİCİL NO                :

ADRES                                 :

Eşim … kızı/oğlu  … doğumlu … …’ ya karşı açtığım veya açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile gerekse benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını veya düzeltilmesini talep etmeye, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red ve kabule, raporlara itiraza, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule, iadeye veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir alma ve yaptırmaya, icra edilmiş olan hacizleri kaldırmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, mürafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, davanın tamamını veya bir kısmını ıslah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere (…. adresinde mukim …  ve aynı zamanda aynı adreste bulunan ..… ….. birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim) vekil tayin ettim…./…./….

                                                                                                          VEKALET VEREN

    Ad Soyad

                                                                                                               (İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… NOTERİ

(Tasdik ve imza)

ASLININ AYNIDIR

Yorum Yok

Yorum Yap