Apartmana Yönetici Atanması

Apartmana Yönetici Atanması

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34 üncü maddesine göre; kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (yönetici), kurula ise(yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunludur. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik, yasal olarak yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici, her yıl kat malikleri kurulunun yasal yıllık toplantısında yeniden atanır, eski yöneticinin yeniden atanması mümkündür.

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp da bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yeri sulh hukuk mahkemesince kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh hukuk mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez; ancak, haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh hukuk mahkemesi, değiştirmeye izin verebilir.

Sulh hukuk mahkemesine başvurarak yönetici atanması için, önce kat malikleri kuruluna başvurulması ve bu başvurulardan bir sonuç alınamaması ve bu hususun belgelendirilmesi (örneğin, toplantı tutanağı veya konu ile ilgili olarak zabıt tutulması gibi) gerekir; aksi taktirde(yani, bunlar yapılmadan) sulh hukuk mahkemesine başvurulamaz.

Mahkemeye yapılan başvurunun, bir çekişmesiz yargı ( nizasız kaza) işi olduğu genellikle kabul edilmektedir. Nitekim bu husus, Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis tartışmalarında da dile getirilmiştir. Bu nedenle, mahkemeye verilen dilekçede davalı olarak herhangi bir kimsenin gösterilmesine gerek bulunmamaktadır; ancak, uygulamada, hakimin diğer kat maliklerinin gösterildiği de gözlemlenmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap