Anayasa Mahkemesi tarafından aday öğretmenlik kararı verildi

Anayasa Mahkemesi tarafından aday öğretmenlik kararı verildi

2014 yılında yapılan düzenlemeyle aday öğretmenlerin asil öğretmenliğe atanabilmesi için farklı bir hukuki mevzuat oluşturulmuştu. Buna göre; aday öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak kaydı ile yapılacak yazılı veya sözlü sınava girmeye hak kazanacak; sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanacak, başarılı olamayanlar il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda yeniden sınava girecektir. İki defa sınavda başarılı olamayan aday öğretmenlerin ise memuriyetle ilişiği kesilecektir.

Dava açıldı

Anayasa mahkemesine bu hususun iptali için dava açılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, ‘Kanun koyucu, öğretmenlik hizmetinin önemini gözeterek, mesleki donanımı yüksek, nitelikli bir öğretmen kadrosuna sahip olunması amacıyla aday öğretmenler için diğer aday memurlardan farklı bir adaylık süreci öngörmüştür. Aday öğretmenler için performans değerlendirme sistemi getirilmiş, performans kriterlerini yerine getirenlerin adaylık süreci sonunda sınava alınarak, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi düzeyleri ile muhakeme gücü ve ifade yeteneği gibi konularda değerlendirmeye tabi tutulması, üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlarında memuriyetle ilişiğinin kesilmesi kural altına alınmıştır.

Aday öğretmenler için öngörülen kuralların adil olup olmadığını belirlenmesinde herhangi bir aday memurluk için öngörülen kurallarla yapılacak kıyaslamanın değil, o kuralların hukuk dünyasında meydana getirdiği etki ve sonuçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle aday öğretmenler için öngörülen kuralların, 657 sayılı kanunda aday memurlarla ilgili genel kurallarla karşılaştırılması suretiyle yapılan değerlendirme anayasal denetim esas oluşturmaz. Bu sebeple kural anayasaya aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.’ şeklinde karar vermiştir.

Karar kesinleşti

Bu karar uyarınca; aday öğretmenlerin, adaylık sürecinde çalışmaları ve performans değerlendirmeleri, bu sürecin sonunda öğretmenlik mesleğine atanabilme şartları ve bu şartları yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak müeyyideler bakımından 657 sayılı kanunun aday memurlara ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Öğretmenlere ilişkin mesleklerinin önemi itibari ile yukarıdaki kararda da açıklandığı üzere diğer aday memurlardan farklı sistem uygulanacağı bu Anayasa Mahkemesi kararı ile kesinleşmiştir.

 

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap